جزیره ی دانــــــش

سوالات -مقالات-ادبی-فرهنگی-عکس-خوش آمدید.

سوالات شیمی اول راهنمایی شماره ی 2

1. مخلوط چیست ؟

2. مخلوط یک نواخت چیست ؟

3. مخلوط ناهمگن چیست ؟

4. دو ویژگی مخلوط نا همگن چیست ؟

5. مخلوط همگن چیست ؟

6. ماده ی خالص چیست ؟

7. عنصر چیست ؟

8. عنصرها به چند دسته تقسیم می شوند ؟

9. مهمترین فلز ها را بنویسید ؟

10 . ویژگی های فلز را بنویسید .

11 . ویژگی های نا فلز را بنویسید .

12 . ترکیب چیست ؟

13 . چند ترکیب مهم و اجزا سازنده ی آن را بنویسید .

14 . ناخالصی در ماده به چه صورت است ؟

15 . وجود نا خالصی در طلا باعث چه می شود ؟

16 . چگونه باید یک ماده ی خالص را شنا خت ؟

17 . خواص فیزیکی آب را در جدول نشان دهید .

18 . انواع محلول را در یک جدول نشان دهید .

19 . در محلولهای جامد در مایع مثلا شکر در آب حلال و حل شونده کدام یک می باشند ؟

20 . محلول مایع در مایع را توضیح دهید و یک مثال برای آن بزنید .

21 . محلول سیر شده چه محلولی می باشد ؟

22 . انحلال پذیری یعنی چه ؟

23 . اثر دما در انحلال پذیری را بگویید

24 . اگر محلول سیر شده ی شکر را در آب داغ حل کنیم چه اتفاقی می افتد ؟و به این محلول چه می گویند ؟

25 . جدا سازی یک مخلوط به چه گونه صورت می گیرد ؟

26 . روشهای جدا سازی یک مخلوط به چند روش می باشد ؟

27 . موارد استفاده از یک مخلوط را بنویسید .

28 . در یک لیوان به اندازه ی یک قاشق چای خوری براده ی آهن ، خاک اره و ماسه بریزید و آنها را هم بزنید . حال

آزمایش های زیر را بر روی این مخلوط انجام دهید .

1 - مقداری از مخلوط را بردارید و از نزدیک به آهن و خاک اره و ماسه نگاه کنید . آیا اجزای سازنده ی آن را به .29

راحتی می بینید ؟

2 - با یک آهن ربا مخلوط را هم بزنید . چه روی می دهد ؟ چرا ؟

3 - مقداری آب بر روی مخلوط بریزید چه روی می دهد ؟ چرا ؟

از این آزمایشها چه نتیجه می گیریم ؟

30 . هوا چگونه مخلوطی است ؟ چرا ؟

31 . چگونه می توان با انجام آزمایش ساده به وجود بخار آب در این مخلوط پی برد ؟

32 . تاکنون 109 عنصر شناخته شده است در حالیکه تعداد ترکیب های شناخته شده بی شمار است . چرا ؟

33 . خلوص کدام شمش آهنی بیشتر است ؟ چرا ؟

34 . آلیاژ طلا را چگونه تهیه می کنند ؟

35 . منظور از طلای 24 یا 18 عیار چیست ؟

36 . چگونه طلای واقعی را از بدلی تشخیص می دهند ؟

37 . ماده ای ( مایع یا جامد ) را برای شناسایی به دو دانش آموز داده ایم . یکی از اینها قصد دارد با اندازه گرفتن

جرم یا حجم ماده آن را شناسایی کند و دیگری می خواهد با اندازه گرفتن تقطه جوش یا نقطه ذوب ماده نوع آن

را تشخیص دهد . فکر می کنید کدام دانش آموز موق می شود ماده ی یاد شده را شناسایی کند ؟چرا ؟

.38

در کدام حالت الکل حلال و کدامیک حل شونده است ؟

39 . با توجه به جدول زیر :

1 کدام حل شونده بیشتر در آب حل می شود ؟ آهک یا گچ .

2 محلول سیر شده کدام ماده سنگین تر است ؟ شکر یا نمک

1 با همکاری یک نفر بزرگتر به اندازه ی یک لیوان آب در یک ظرف فلزی ( شیر جوش یا قابلمه کوچک ) .40

بریزید و آن را بر روی شعله گاز قرار دهید تا به جوش بیاید .

2 مقداری شکر را به آرامی در آب بریزید و مخلوط را با قاشق هم بزنید . این کار را تازمانی ادامه دهید که احساس

کنید شکر در آب دیگر حل نمی شود . دراین حالت محلول سیر شده ای به دست آمده است .

3 - محلول سیر شده را در یک لیوان بلند یا شیشه ی مربای کاملا تمیز بریزید .

4 - تکه ای نخ تهیه کنید و یک سر آن را به وسط یک مداد یا خودکار گره بزنید و به سر دیگر آن تکه کوچک نبات

ببندید .

5 - مطابق شکل نبات متصل به نخ را وارد محلول کنید و شیشه را به مدت چند ساعت به حال خود بگذارید .

41 . درباره ی چگونگی تشکیل بلورها در طبیعت تحقیق کنید .

42 . درباره ی نام چند بلور مهم و کاربردهر یک در زندگی اطلاعاتی جمع آوری کنید ؟

43 . سه لیوان را تا نیمه از یک نوشابه ی گازدار پر کنید و آزمایش های زیر را با آن ها انجام دهید .

1 - لیوان شماره یک را در دست بگیرید و تکان دهید چه روی می دهد ؟چرا؟

2 - لیوان شماره دو را برای چند لحظه درون یک لیوان آب داغ فرو ببرید . چه اتفاقی می افتد ؟ چرا ؟

3 در لیوان شماره سه ، کمتر از یک قاشق چای خوری نمک بریزید . چه می بینید ؟ چرا ؟

44 . ماهی ها در آب سرد اکسیژن بیشتری در اختیار دارند یا در آبهای گرم ؟ چرا ؟

45 . با توجه به جدول زیر آیا میتوانید دو راه برای جدا کردن آهن و خاک اره از مخلوط آنها با یکدیگر پیشنهاد کنید

؟توضیح دهید .

اگر مقداری روغن مایع را درون یک لیوان آب بریزید پس از مدتی روغن از آن جدا می شود و در روی آب قرار

می گیرد . چرا ؟

46 . برای جدا کردن روغن از آب چه روشی پیشنهاد می کنید ؟

47 . جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

الف از به هم پیوستن اتم عنصر ها به یکدیگر بوجود می آید .

ب به مخلوطهای همگن هم می گویند .

ج معمولا به کربن دی اکسید جامد می گویند .

د انحلال پذیری شکر بر اثر افزایش دما می شود .

48 . کدامیک از مواد زیر خالص است ،؟

1 جیوه 2 آب مقطر

3 کربن دی اکسید 4 هر سه مورد

49 . کدامیک از تغییرات زیر گرما گیر است ؟

1 انجماد آب 2 چگالش

50 . تصعید 4 میعان

51 . کدامیک از موارد زیر ذوب خمیری دارند ؟

1 یخ 2 قیر

3 قلع 4 سرب

52 . چرا در محیط های مرطوب مانند حمام ، لباس های خیس دیرتر خشک می شوند ؟

53 . الف ) ضد یخ چیست ؟ ب ) آیا می توان از نمک به عنوان ضد یخ استفاده کرد ؟

54 . مخلوط های زیر کدام همگن و کدام نا همگن است ؟

الف ) آجیل ب ) آب نمک ج ) خاک د ) هوا

55 . خصوصیات فلز ها را نام ببرید ( چهار مورد )

56 . (الف ) منظور از خواص فیزیکی چیست ؟( ب ) چهار مورد از خواص فیزیکی آب را نام ببرید .

57 . آلیاژ یا هم جوشه را تعریف کنید و مثال بزنید .

58 . نوع هر یک از محلول های زیر را مشخص کنید .

الف ) سرکه ب ) قند در آب

59 . برای جدا کردن اجزای مخلوط های زیر چه راهی را پیشنهاد می کنید ؟

الف ) براده آهن و خاک اره ب ) روغن در آب

ج ) الکل در آب د ) آب نمک

60 . دسته بندی انرژی را تعریف کنید

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم خرداد ۱۳۹۰ساعت 9:46  توسط شاگرد مدرسه طلایه داران شهرستان میانه  |