جزیره ی دانــــــش

سوالات -مقالات-ادبی-فرهنگی-عکس-خوش آمدید.

سوالات فیزیک اول راهنمایی تیزهوشان

سوالات تستی:در هر مورد دقت لازم را داشته باشید.4(3)

الف)چگونه می توان در سطح یخ زده ی یک استخر راه رفت؟

الف)با راه رفتن معمولی و عادی  ب)با حرکات موزون دست و پا  ج)با پرتاب کردن اجسام در خلاف جهت  د)چون اصطکاک وجود ندارد حرکت غیر ممکن است.

ب)در چه حالتی وزن جسم 0 می شود؟

الف)جسمی با شتابی برابر با جاذبه ی زمین به طرف پایین سقوط می کند.

ب) جسمی با شتابی برابر با جاذبه ی زمین به طرف بالا حرکت می کند.

ج)جسمی در سطح ماه قرار دارد.                            د)جسمی که در ته اقیانوس قرار دارد.

ج)کدام گزینه در مورد جرم و وزن یک جسم درست است؟

الف)جرم و وزن کمیت های فیزیکی یکسانی هستند که با دو واحد مختلف اندازه گیری می شوند.

ب)وزن یک جسم متناسب با جرم آن است. ج)جرم یک جسم با تغییر وزن آن در هر محل تغییر می کند.

د)وزن یک جسم همیشه ثابت است در حالی که جرم آن از محلی به محل دیگر تغییر می کند.

د)نسبت جرم به وزن در کدام گزینه بیشتر است؟

الف)تمساحی در ساحل خوابیده است. ب)نهنگی که در آب شناور است. ج)موشی که در لانه ی زیر زمینی خود خوابیده است.

د)در هر شرایط نسبت جرم یه وزبرابر است.

ه)کدام یک از نیرو های زیر هم اثر جاذبه دارند هم اثر دافعه دارند؟

الف)الکتریکی و مغناطیسی ب)گرانشی و اصطکاک ج)مغناطیسی و تکیه گاه د)گرانشی و الکتریکی.

و)وزن 10 عدد خود نویس برابر یک نیوتن شده است.جرم هر خود نویس چقدر است؟

الف)100 گرم ب)1 کیلو گرم ج)20 گرم د)10 گرم.

2.سوالات پر کردنی:5/3

الف)نیرو یک کمیت.........است و با واحد .........اندازه گیری می شود..

ب)مورچه ای در دیواری در حال بالا رفتن است.در اینصورت نیروی .........به نیروی ......... غلبه می کند..

ج)نیروی جاذبه ی بین دو جسم به ........دو جسم و ......... دو جسم از هم بستگی دارد..

د)وقتی جسمی در زمین فرو می رود بتدریج وزن آن ..........می شود و وقتی به مرکز   زمین برسد وزن آن.............

 3. توجه به نمودار رو برو به سوالات خواسته شده جواب دهید.5/1

الف)چه وزنه ای با عث می شود فنر 15 سانتی متر افزایش طول دهد؟

ب)مقدار ثابت فنراین فنر چقدر است؟

                                                                                                         

           

4.چرا پرندگان هنگام نشستن بر روی زمین بال های جود را یاز می کنند؟(1)

 

5.با توجه به شکل هر یک از نیرو سنج aچه نیرویی را نشان خواهد داد؟

                                                                                                 

 

6.با خارج شدن باد بادکنک مقابل در چه جهتی حرکت می کند؟چرا؟

                                                                                                     

 

7.علی یک توپ 700 گرمی را در کره ی ماه 60 متر میتواتد به طرف بالا شوت کند.اگر این کار را در زمین انجام دهد تا چه ارتفاعی میتواند شوت کند؟(از فشار هوا صرف نظر شود)(5/1)

 

ب)وزن این توپ در ماه و زمین چقدر است؟

 

ج)وزن و جرم آنرا با چه وسیله ای می توان اندازه گرفت؟

 

8.در شکل مقابل چند تکیه گاه وجود دارد؟با شماره گذاری آنها را مشخص کنید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

9- پنج راه کم کردن اصطکاک را بنویسید.

 

10.وزن یک جسم در سیاره ی A200 نیوتن می باشد.اگر جرم این جسم در کره ی ماه 25 کیلو گرم باشدشدت جاذبه در سیاره ی AچندN/KGمی باشد(5/1)

 

11.جسم 100 کیلو گرمی از مرکز زمین به فاصله ی 4 برابر شعاع زمین قرار دارد.جرم و وزن آن در آنجا چقدر خواهد شد؟(1)

 

 

12.جملات زیر به طور فرضی در فضای بیکران بیان شده است.کدام جمله صحیح استوکام غلط

می باشد ؟(3.5)

الف)در آنجا باد کنک باد دار نمک را جذ ب میکند.

ب)می توان در آنجا به راحتی قدم زد و راه رفت.

ج)با ملیدن دو دست بهم دیگر در آنجا گرمایی احساس نمیشود.

د) قطب نم کار نمی کند.

ه)فنر کشیده شده به حالت اول بر نمی گردد.

و)یک جسم بسیار سنگین بر روی یک ورق کاغذ باقی میماند.

ن)ترازوی دو کفه ای کارمیکند .

 

13.با توجه به شکل مقابل قایق در چه جهتی می تواند حرکت کند ؟(5/0)

جواب صحیح را انتخاب کنید.(1)-1

الف) کدام مورد از نتایج وجود نیروی اصطکاک هنگام حرکت یک روی جسم دیگر نیست؟

سطح تماس دو جسم گرم می شود   (  b                                  .   زمان انجام حرکت کمتر می شود.(a

  سطح دو جسم فر سوده و صاف می شود.                            ( d               دو جسم به سختی روی هم حرکت می کنند.    (c

ب) در کدام مورد انرزی گر مایی به شیمیایی تبدیل می شود؟

هنگام ورزش کردن  (d          هنگام پختن غذا       (c     هنگام غذا خوردن       (b                هنگام دوچرخه سواری    (a

ج) جسمی به جرم 500 گرم روی سطح میز قرار دارد نیرویی که از طرف تکیه گاه بر این جسم وارد می شودچقدر است؟

500 نیو تون                          (d   5 نیو تون     (c 250 نیو تون                                     (b                کیلوگرم     5 (a

د) قانون پایستگی انرژی کدام گزینه را رد می کند؟

         انرژی از نوعی به نوعی تبدیل می شود       b                             انرژی از صورتی به صوری دیگر تبدیل می شود.(a

کل انرژی در جهان در حال تغییر است.                                                   هیچکدام  

2) جاهای خالی را با کلمات علمی مناسب پر کنید( 2.5

الف) فرو رفتن یک جسم در آب به علت نیروی ......................................... می باشد.

ب)وقتی گلوله ای از تفنگ به طرف بالا شلیک می شود به علت تبدیل انرژی ............... .......به انرژی جنبشی بالا می رود به علت نیروی ......................... گرم تر شده و به علت نیروی............................ بالا خره متو قف می شود.

ج) منبع تمام انر ژی های عالم انرژی........................ می باشد که در ستار گان انجام می شود.

 - جملات صحیح و غلط را مشخص کنید. (1.25 )                                                                                                     -3

الف) به نیرو های مخالف همیشه نیروی اصطکاک می گو یند.                                  ص            غ

ب) با کشیدن پتو روی یک لیوان آب می توان دمای آنرا بالا برد.                              ص            غ

ج) در یک لامپ الکتریکی انرژی نورانی بیشتر از انرژی گر مایی است.                        ص              غ

د) پیا نو از ابزار مو سیقی زهی محسوب می شود.                                                  ص              غ  

                          ه) در انرژی جنبشی یک جسم سرعت جسم تا ثیر بیشتری نسبت به جرم جسم دارد.      ص                غ

4- در هر یک از جملات زیر کدام تبدیلات انرژی صورت می گیرد. (1)       

الف) علی با چکش در حال کوبیدن میخ به دیوار است ................................................................................  

ب)امیر در حال بالا رفتن از نردبان است........................................................................................................

5-گلوله های 1-2-3 با جرمهای متفاوت در سه مسیر روبرو با ارتفاع یکسان و بدون اصطکاک هم زمان به حرکت در می ایند

الف) سرعت کدام گلوله درلحظه بر خورد به زمین بیشتر خواهد بود؟

ب)کدام یک زودتر به زمین برخورد می کند؟

ج)انرژی پتانسیل گرانشی کدام یک بیشتر است؟

د)انرژی جنبشی کدام یک در لحظه برخورد بیشتر خواهد بود؟

 

ن)انرژی مکانیکی کدام یک با گذشت زمان کا هش می  یابد؟ُ

 

 

6-علت هریک از پدیده های زیر را باتوجه مفاهیم نیرو ها بنویسید(2.5)

 

الف)در هنگام بارندگی ترمز های اتومبیل خوب کار نمی کند.

 

ب)در پشت تانکر های حمل سوخت یک  زنجیری نصب می کنند که با زمین تماس دارند.

 

ج)عقربه قطب نما همواره در جهت شمال وجنوب قرار می گیرد.

     

د)نوک موشک هاهمواره تیز وباریک  هستند.

 

ن)کشتی ها ی سنگین به راحتی روی اب می مانند.

 

7- درهر یک از اجسام زیر نام نیروی موثر رانوشته چگونگی اثر نیروها رارسم کنید. (2)     

 

 

8-در شکل زیر نام نیرو ها را بنویسید(1).

 

9-درهریک از اشکال زیرنیرو سنج ها چه نیرویی را نشان میدهند.(وزن هر نیرو سنج نیم نیوتن فرض شود)1.5

 

 

10-چرا بعد از برخورد توپ به زمین دوباره برمی گردد ولی سنگ چنین نمی شود؟(1)

 

11-امیر رضا یک فرفره کاغذی رامطابق شکل از ارتفاع دو متری رها می کند با گذشت زمان سرعت چرخش ان چگونه تغییر می کند .چرا؟  (1)

 

12-درمسابقه ی منجنیق های کلاس اول مدرسه منجنیق رضا برنده شد به نظرشما منجنیق او چه ویژگیهایداشته است؟(1)

 

13-در مسابقه ی بالن های نایلونی هیچ یک ازبالن ها موفق به بالارفتن نشد به نظرشمادراین حالت انرژی گرمایی حاصل از سوختن الکل ازبین می رفت یا خیر؟توضیح دهید.(1)

 

14-هریک ازنمودارهای1-2 مربوط به انرژیهایی جنبشی وپتانسیل یک جسمی است که سقوط ازاد می کند انها را مشخص کنید

(1)

15-علی یک توپ  400  گرمی را از ارتفاعی و توپ بعدازچندباربا لا وپایین رفتن متوقف می شوداگردر هرباربرخورد2 واحد انرژی کاسته شودارتفاع اولیه توپ چقدر بوده است.(1)

+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 19:1  توسط شاگرد مدرسه طلایه داران شهرستان میانه  |